Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายนพดล นงเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-737-3239)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนการจัดเก็บรายได้
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ITA
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  ประกาศ
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กิจการสภา
  เชิญประชุม
  รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ประกาศ ก.อบต/ก.อบต จังหวัด
  ระเบียบ/หลักเกณฑ์
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 :: www.khaokhaw.go.th ::  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่ 9 13 ตุลาคม 2563 (ดู : 12)
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 (ดู : 15)
การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต (ดู : 14)
สำรวจความคิดเห็น (ร่าง)  (ดู : 40)
เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 63)
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ดู : 40)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ดู : 45)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ดู : 74)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 1 (ดู : 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 4 (ดู : 50)
ประกาศราคากลางจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว (ดู : 90)
ประกาศราคากลางจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว  (ดู : 101)
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 39)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 48)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 52)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 60)
ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย (ดู : 125)
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 542)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำวังคราม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs