Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายนพดล นงเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-737-3239)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนการจัดเก็บรายได้
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ITA
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  ประกาศ
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  เชิญประชุม
  รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ประกาศ ก.อบต/ก.อบต จังหวัด
  ระเบียบ/หลักเกณฑ์
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ฺการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาสำหรับผู้ืั้สนใจ (ดู : 9) 30 ธ.ค. 2563
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่ 9 13 ตุลาคม 2563 (ดู : 26) 4 พ.ย. 2563
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 (ดู : 25) 4 พ.ย. 2563
การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต (ดู : 24) 4 พ.ย. 2563
สำรวจความคิดเห็น (ร่าง) (ดู : 56) 16 ก.ค. 2563
เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 81) 15 ก.ค. 2563
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ดู : 51) 8 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 49) 8 มิ.ย. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 103) 8 เม.ย. 2563
เชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) (ดู : 80) 1 ธ.ค. 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 97) 26 ธ.ค. 2562
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ฯปี 62 (ดู : 28) 12 ธ.ค. 2562
การมอบอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ (ดู : 35) 20 พ.ย. 2562
การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 83) 14 พ.ย. 2562
เรื่องการกำหนดส่วนราชการของงอค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (จัดตั้งกองราชการใหม่) (ดู : 87) 14 พ.ย. 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 35) 10 พ.ย. 2562
การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ดู : 134) 25 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 38) 3 ต.ค. 2562
โครงการจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารเสนเทศการเกษตร (ดู : 30) 30 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 36) 30 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา (ดู : 134) 30 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 40) 25 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์ฝึกอาชีพรุ่นที่ 58 (ดู : 80) 16 ก.ย. 2562
เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง (ดู : 99) 15 ก.ย. 2562
การดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (ดู : 106) 15 ก.ย. 2562
ประกาศ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 38) 5 ก.ย. 2562
โครงการสานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยอยู่ดีมีสุข 2562 (ดู : 106) 30 ส.ค. 2562
ป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรงต่อสตรีพิการและเด็กพิการ (ดู : 95) 29 ส.ค. 2562
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ (ดู : 98) 15 ส.ค. 2562
ส่งผลการปฏิบัติงานด้านครอบครัว 2562 (ดู : 82) 6 ส.ค. 2562
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2562 (ดู : 75) 5 ส.ค. 2562
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการ (ดู : 81) 2 ส.ค. 2562
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 37) 22 ก.ค. 2562
โครงการ ครอบครัวสัมพันธ์ (ดู : 89) 15 ก.ค. 2562
โครงการ clc ในพื้นที่จังหวัดสตูล (ดู : 81) 15 ก.ค. 2562
โครงการ อพส (ดู : 88) 17 มิ.ย. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ดู : 94) 14 มิ.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 30) 7 มิ.ย. 2562
มาตรป้องกันการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 107) 22 พ.ค. 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA (ดู : 33) 4 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 31) 1 พ.ค. 2562
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (ดู : 107) 29 เม.ย. 2562
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 31) 22 เม.ย. 2562
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรง (ดู : 80) 19 เม.ย. 2562
วันงานผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานวันแห่งครอบครัว (ดู : 78) 26 มี.ค. 2562
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 579) 16 มี.ค. 2562
เชิญชวนบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดู : 91) 4 มี.ค. 2562
การลดขั้นและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (ดู : 89) 16 ก.พ. 2562
การขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ดู : 90) 15 ก.พ. 2562
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ (ดู : 36) 14 ก.พ. 2562
การต่อใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการ (ดู : 80) 13 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา (ดู : 30) 6 ก.พ. 2562
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ (ดู : 73) 5 ก.พ. 2562
เขาขาวร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (ดู : 154) 4 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 35) ก.พ. 2562
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 33) 29 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาการตั้งครรถ์ในวัยรุ่นจังหวัดสตูล (ดู : 67) 25 ม.ค. 2562
อบต.เขาขาวรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน (ดู : 148) 22 ม.ค. 2562
รายงานข้อมูลการดำเนินงานของ อปท. ตามมาตราการส่งเสริมการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (ดู : 72) 21 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันงานคนพิการ (ดู : 75) 9 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs