Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายนพดล นงเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-737-3239)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
  ข้อบัญญัติ อบต.
  พรบ อบต.
  แผนการจัดเก็บรายได้
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัสดุประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  การประเมินผลแผนพัฒนา
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการใช้จ่ายเงิน
  คู่มือดำเนินการปฏิบัติงาน
  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนดำเนินงานประจำปี
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ITA
ข้อบัญญัติ
  งบระมาณรายจ่ายประจำปี
  เรื่องอื่นๆ
รายงาน
  รายงานทางการเงิน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานการคลัง
  รายงานผล การปฏิบัติงานประจำปี
  ประกาศ
  รายงานการควบคุม และตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
กิจการสภา
  เชิญประชุม
  รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ประกาศ ก.อบต/ก.อบต จังหวัด
  ระเบียบ/หลักเกณฑ์
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรม จริยธรรม
  นโยบายการบริหาร ทรัพยาการบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบแระมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
  ระเบียบการรับบริการต่างๆ
  องค์กรแห่งการเรียนรู้
  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
บริการประชาชน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตน กรับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ดู : 57) 19 ธ.ค. 2562
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา (ดู : 84) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 1 (ดู : 79) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 4 (ดู : 61) 15 ต.ค. 2562
ประกาศราคากลางจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ตำบลเขาขาว (ดู : 104) 19 ก.ย. 2562
ประกาศราคากลางจัดซือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว (ดู : 114) 19 ก.ย. 2562
แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 31) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 3 (ดู : 37) 5 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อหิน-หนองสร้อย หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ (ดู : 122) 29 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบถนนสายสันติสุข หมู่ที่1 บ้านสันติสุข (ดู : 101) 13 พ.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหนือผูได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาส 2 (ดู : 36) 25 เม.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 (ดู : 35) 5 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ ช่วง กม. 0+260 - ช่วง กม. 0+740 หมู่ที่ 7 บ้านนาข่าใต้ (ดู : 66) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแหลมฟา หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ (ดู : 81) 21 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบ-ทอนรอม กม. 0+406 - ช่วง กม. 0+801 หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ (ดู : 88) 21 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 176) 16 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (ดู : 76) 4 มี.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 (ดู : 30) 28 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 (ดู : 35) 28 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 (ดู : 28) 28 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลแบบปูหญ้า ขนาด 22 x 52 เมตร หมู่ที่ 4 (ดู : 82) 21 ก.พ. 2562
แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ำด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 23) 8 ก.พ. 2562
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (หลังที่2) (ดู : 24) 24 ก.ย. 2561
รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศูนยืพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (หลังที่2) (ดู : 26) 24 ก.ย. 2561
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 2 (ดู : 150) 19 เม.ย. 2561
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 4 (ดู : 133) 10 ต.ค. 2560
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไตรมาส 3 (ดู : 126) 11 ก.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 132) 8 พ.ค. 2560
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (ดู : 109) 31 ม.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กรอบกุโบร์บ้านดาหลำ หมู่ที่ 5 (ดู : 105) 19 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนรอมหมู่ที่ 6 (ดู : 108) 19 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจรหินผุซอยร่วมอุทิศ หมู่ที่ 1 (ดู : 107) 19 ธ.ค. 2559
1. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทอนรอม หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ (ดู : 223) 9 ธ.ค. 2559
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs