Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายวรวุฒิ ปาละสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-299-1212)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(087-394-1045)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  บริการประชาชน E-SERVICE
(บริการออนไลน์)
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและ
ผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามการใช้พลังงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน)
  การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ระเบียบ/กฎหมาย
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การลดขั้นตอน
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  No Gift Policy
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริิการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคของทางราชการ อบต.เขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
เชิญชวนเกษตรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร (ดู : 131)
โครงการขยะมูลฝอย (ดู : 131)
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ปี2566 (ดู : 135)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล (ดู : 58)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี งบประมาณ 2566 (ดู : 61)
การสำรวจทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (ดู : 79)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทวด-จิตรา หมู่ที่ 6หมู่ที่ 1 (ดู : 340)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13054 สายสานแดง - ทุ่งปอม หมู่ที่ 6 (ดู : 215)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13030 สายหรองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ  (ดู : 208)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13015 สายวังหลิ้ง หมู่ที่ 2 (ดู : 286)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนเรียนที่ 2/2563 บก.06 (ดู : 196)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ บก.06 รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดู : 229)
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ดู : 148)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ดู : 80)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 121)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ดู : 119)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ดู : 19)


วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 334)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 488)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 339)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 398)
ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย (ดู : 516)
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 907)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ตลาดนานาจีโอพาร์ค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว คลิ๊กที่นี่
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 

ลายไอดี อบต.เขาขาว
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs