Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายวรวุฒิ ปาละสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-299-1219)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(087-394-1045)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามการใช้พลังงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ระเบียบ/กฎหมาย
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566
การให้บริการ
  คู่่มืือหรืือมาตรฐานการให้้บริิการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิคของทางราชการ อบต.เขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล


  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประกาศ ภ.ด.ส.3 ปี2566 (ดู : 8)
ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสตูล (ดู : 39)
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี งบประมาณ 2566 (ดู : 43)
การสำรวจทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 (ดู : 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 73)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 62)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทวด-จิตรา หมู่ที่ 6หมู่ที่ 1 (ดู : 216)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13054 สายสานแดง - ทุ่งปอม หมู่ที่ 6 (ดู : 194)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13030 สายหรองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ  (ดู : 181)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13015 สายวังหลิ้ง หมู่ที่ 2 (ดู : 261)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนเรียนที่ 2/2563 บก.06 (ดู : 173)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ บก.06 รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดู : 204)
  สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๕ (ดู : 23)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ (ดู : 64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ดู : 101)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ (ดู : 102)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ (ดู : 1)


วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
 
ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 309)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 462)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 323)
รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 377)
ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย (ดู : 495)
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 890)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ตลาดนานาจีโอพาร์ค
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 

ลายไอดี อบต.เขาขาว
   
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs