Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   นโยบายการบริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   ข้อมูลการติดต่อ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   กฎหมายเกี่ยวกับสภาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  กฎหมายเกี่ยวกัยสภาท้องถิ่น
กิจการสภา
  เชิญประชุม
  รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 10) 17 พ.ย. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 13) 3 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 29) 17 ส.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 46) 13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 46) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 37) 31 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 71) 30 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 13) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลภายในและภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 62) 1 เม.ย. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคุ่มือประชาชน (ดู : 39) 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 43) 25 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 14) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 10) 28 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตร 2564 (ดู : 105) 19 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2564 (ดู : 25) 11 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ฺการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาสำหรับผู้ืั้สนใจ (ดู : 92) 30 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต. (ดู : 12) 20 ธ.ค. 2563
แต่งตั้งและมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 15) 20 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต.เขาขาวให้ปลัด อบต.เขาขาวปฏิบัติราชการแทน (ดู : 18) 20 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต.เขาขาวให้รองนายกอบต.เขาขาวปฏิบัติราชการแทน (ดู : 22) 20 ธ.ค. 2563
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปี 2564 (ดู : 14) 14 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 11) 11 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 (ดู : 22) 25 พ.ย. 2563
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่ 9 13 ตุลาคม 2563 (ดู : 109) 4 พ.ย. 2563
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 (ดู : 86) 4 พ.ย. 2563
การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต (ดู : 75) 4 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 20) 3 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 14) 16 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 10) 3 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 9) 3 ก.ย. 2563
รายงานความพึงพอใจ ของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 9) 21 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 9) 29 ก.ค. 2563
สำรวจความคิดเห็น (ร่าง) (ดู : 113) 16 ก.ค. 2563
เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 149) 15 ก.ค. 2563
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ดู : 116) 8 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 99) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 41) 20 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 56) 19 พ.ค. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (น้ำท่วมขัง) (ดู : 12) 7 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 9) 7 พ.ค. 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 28) 4 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 14) 14 เม.ย. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 169) 8 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ปี2563 (ดู : 11) 24 มี.ค. 2563
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีและค่าขยะ เดือนมีนาคม 2563 (ดู : 23) 25 ก.พ. 2563
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)จำนวน 3 สมัยและสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ.2564) (ดู : 9) 14 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 17) 6 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 12) 23 ม.ค. 2563
เชิญชวนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ITA) (ดู : 132) 1 ธ.ค. 2563
พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 165) 26 ธ.ค. 2562
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลกรผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ฯปี 62 (ดู : 73) 12 ธ.ค. 2562
การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติ (ดู : 11) 26 พ.ย. 2562
การมอบอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อปฏิบัติราชการ (ดู : 85) 20 พ.ย. 2562
การจัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 159) 14 พ.ย. 2562
เรื่องการกำหนดส่วนราชการของงอค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (จัดตั้งกองราชการใหม่) (ดู : 144) 14 พ.ย. 2562
ผลสำรวจความพึงพอใจ (ดู : 84) 10 พ.ย. 2562
การกำหนดราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (ดู : 237) 25 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 93) 3 ต.ค. 2562
โครงการจัดการความรู้ในศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารเสนเทศการเกษตร (ดู : 69) 30 ก.ย. 2562
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 98) 30 ก.ย. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs