Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายวรวุฒิ ปาละสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-299-1219)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(087-394-1045)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามการใช้พลังงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ระเบียบ/กฎหมาย
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
  คู่่มืือหรืือมาตรฐานการให้้บริิการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ดู : 19) 31 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ดู : 20) 24 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 31) 16 ส.ค. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 45) 21 ก.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 (ดู : 51) 30 พ.ค. 2565
ประชามสัมพันธ์โครการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 (ดู : 39) 23 พ.ค. 2565
ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน และผู้ประกอบการ (ดู : 41) 18 พ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้ง ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (ดู : 126) 13 ม.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์ฺเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.เขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 109) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 (ดู : 124) 17 พ.ย. 2564
การคัดแยกขยะติดเชื้อในชุมชน (ดู : 47) 12 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา (ดู : 36) 6 ต.ค. 2564
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 129) 3 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 143) 17 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ฺเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.เขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 33) 9 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ฺเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.เขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 35) 20 ก.ค. 2564
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง (ดู : 158) 13 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 33) 12 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 133) 14 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 122) 31 พ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (ดู : 32) 3 พ.ค. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 155) 30 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 94) 21 เม.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลภายในและภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ดู : 145) 1 เม.ย. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคุ่มือประชาชน (ดู : 121) 31 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 130) 25 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 94) 4 ก.พ. 2564
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู : 96) 28 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตร 2564 (ดู : 192) 19 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ดู : 96) 11 ม.ค. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2564 (ดู : 109) 11 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ฺการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาสำหรับผู้ืั้สนใจ (ดู : 174) 30 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต. (ดู : 96) 20 ธ.ค. 2563
แต่งตั้งและมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ (ดู : 97) 20 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต.เขาขาวให้ปลัด อบต.เขาขาวปฏิบัติราชการแทน (ดู : 99) 20 ธ.ค. 2563
การมอบอำนาจของนายก อบต.เขาขาวให้รองนายกอบต.เขาขาวปฏิบัติราชการแทน (ดู : 102) 20 ธ.ค. 2563
ประกาศกำหนดยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปี 2564 (ดู : 93) 14 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 (ดู : 102) 25 พ.ย. 2563
ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชการที่ 9 13 ตุลาคม 2563 (ดู : 197) 4 พ.ย. 2563
ร่วมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 (ดู : 168) 4 พ.ย. 2563
การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต (ดู : 164) 4 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 100) 3 พ.ย. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 94) 16 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 93) 3 ก.ย. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 89) 3 ก.ย. 2563
รายงานความพึงพอใจ ของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 90) 21 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 87) 29 ก.ค. 2563
สำรวจความคิดเห็น (ร่าง) (ดู : 213) 16 ก.ค. 2563
เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (ดู : 234) 15 ก.ค. 2563
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (ดู : 205) 8 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ดู : 186) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 118) 20 พ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ดู : 141) 19 พ.ค. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ (น้ำท่วมขัง) (ดู : 99) 7 พ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กำหนดนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 88) 7 พ.ค. 2563
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 107) 4 พ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 96) 14 เม.ย. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 275) 8 เม.ย. 2563
ประกาศบัญชีกรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ปี2563 (ดู : 93) 24 มี.ค. 2563
กำหนดการออกบริการรับชำระภาษีและค่าขยะ เดือนมีนาคม 2563 (ดู : 101) 25 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs