Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายวรวุฒิ ปาละสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-299-1219)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากร
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  คู่มือบริการประชาชน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
  รายงานการประชุมผู้บริหาร
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ระเบียบ/กฎหมาย
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
บริการประชาชน
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
การให้บริการ
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
  การลดขั้นตอน
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนทวด-จิตรา หมู่ที่ 6หมู่ที่ 1 (ดู : 74) 15 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13054 สายสานแดง - ทุ่งปอม หมู่ที่ 6 (ดู : 70) 17 เม.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13030 สายหรองโต๊ะหวัง (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ (ดู : 39) 16 ธ.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13015 สายวังหลิ้ง หมู่ที่ 2 (ดู : 126) 29 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนเรียนที่ 2/2563 บก.06 (ดู : 35) 26 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ บก.06 รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า (ดู : 72) 25 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ บก.06 (ดู : 51) 24 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.06 รถตักหน้าขุดหลัง (ดู : 48) 19 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13074 สายบ้านหาญ - เกาะแก้ว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านหาญ (ดู : 18) 16 ต.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13025 สายทอนพอก หมู่ที่ 4 (ดู : 41) 27 ส.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ก่อสรา้งคูระบายน้ำ ซอยบ่อหินเชื่มซอยบ่อหินหนองสร้อย หมู่ที่ 2 (ดู : 38) 29 ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ. 13018 สายบ้านหาญ-ทุ่งลิเกี๊ย ม.2 หมู่ที่ 6หมู่ที่ 1 (ดู : 48) 29 ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ซ่อมแซมถนนผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งเกาะปาบนุ้ย หมู่ที่ 6หมู่ที่ 1 (ดู : 41) 16 ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง สต.ถ. 13026 สายนาหนองม่วง หมู่ที่ 4สายหนองปรือ หมู่ที่ 1 (ดู : 45) 15 ก.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหวงท้องถิ่น สต.ถ 03050 สายบ้านนายวิชิต เต่งชุ - ลำตาบารต หมู่ที่ 7 (ดู : 50) 17 มี.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองปรือ หมู่ที่ 1 (ดู : 38) 17 มี.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สต.ถ. 13001 สายบ้านสันติสุข - บ้านบ่อหิน หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข (ดู : 18) 8 มี.ค.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บก.01 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคลองควาย หมู่ที่ 4 บ้านนาข่าเหนือ (ดู : 19) 22 ก.พ.
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานซื้อ บก.06 รถบรรทุกดีเซล (ดู : 19) 8 ก.พ.
 
 หน้า  1 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs