Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
นายวรวุฒิ ปาละสัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(089-299-1212)
 
นายชาญชัย ชูนวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
(087-394-1045)
ข้อมูล อบต.
   ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้างองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่ของ อบต.
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร อบต.
   สมาชิกสภาอบต.
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   กองสวัสดิการและสังคม
   กองส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
  แผนการดำเนินงาน
  บริการประชาชน E-SERVICE
(บริการออนไลน์)
  แผนการจัดหาพัสดุ
  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  รายงานการเงินประจำเดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน
  รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
  รายงานควบคุมและตรวจสอบภายใน
  รายงานการเงินประจำปีและ
ผลการตรวจสอบของ สตง.
  รายงานผลการประเมิน(LPA)
  รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามการใช้พลังงาน
กิจการสภา
  รายงานการประชุมสภา
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสภา
งานการเจ้าหน้าที่
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนพัฒนาบุคลากร
  นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (รอบ 6 เดือน)
  การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ประกาศ อบต.เขาขาว
  คำสั่ง อบต.เขาขาว
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ระเบียบ/กฎหมาย
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร (KM)
  คุณธรรมจริยธรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
การปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การลดขั้นตอน
  แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  รายงานผลการดำเนินการ ทุจริตประจำปี
  No Gift Policy
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโชยน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริิการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
 ประชาสัมพันธ์รับโอน/ย้าย
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 516 คน
ประกาศวันที่  5 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

สำเนาคู่ฉบับ

 

                                                                                 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่อง  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น

.............................................

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561–2563  ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง จำนวน  ๑  อัตรา

 

                   ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรับโอน (ย้าย) ดังนี้

                   1.  คำร้องขอโอน (ย้าย)

                    2.  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น

                     3.  หนังสือรับรองความประพฤติ

                   4.  หนังสือยินยอมให้โอน

                   5.  สำเนาวุฒิการศึกษา

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                       

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 256๒

 

 

                                                           นพดล  นงเกษม

 

                                                          (นายนพดล   นงเกษม)

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

 

 

 

 

 

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
   หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 
โทรศัพท์ : 074-775596 โทรสาร : 074-775596
E-mail Address : saraban@haokhaw.go.th
   Copyright © 2019. www.khaokhaw.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs